Skip to content Skip to footer

Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy ?

Czym jest zasiłek pogrzebowy ?

Zasiłek pogrzebowy jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym w wysokości 4000 zł, wypłacanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i przeznaczony jest na pokrycie poniesionych kosztów pogrzebu osoby zmarłej.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje czlonkowi rodziny w kwocie 4000 zł lub osobie obcej, która poniosła koszty pogrzebu do wysokości poniesionych wydatków, ale nie więcej niż 4000 zł.

W przypadku poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż jedną osobę zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu.

Za członka rodziny uznaje się:

 • małżonka (wdowa i wdowiec), także pozostający w separacji orzeczonej wyrokiem sądu,
 • rodziców, ojczym, macocha oraz osoba przysposabiająca,
 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,
 • dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej,
 • inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności,
 • rodzeństwo,
 • dziadkowie,
 • wnuki,
 • osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna

Za osoby obce uznaje się z kolei:

 • pracodawcę,
 • dom pomocy społecznej,
 • gminę,
 • powiat,
 • osobę prawną kościoła luz związku wyznaniowego
 • inną osobę nie będącą podmiotem ani nie będącą spokrewnioną ze zmarłym

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy ?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje po śmierci:

 • osoby, która ma przyznaną emeryturę lub rentę,
 • osoby, która ma przyznaną emeryturę pomostową,
 • osoby, która jest ubezpieczona w ZUS,
 • osoby, która ma przyznane nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
 • osoby, która zmarła w czasie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu ubezpieczenia,
 • osoby, która w dniu śmierci nie miała przyznanej emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania,
 • cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych, która pobierała świadczenie pieniężne,
 • osoby, która pobierała świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny,
 • osoby, która pobierała rentę socjalną,
 • osoby, która zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,
 • osoby, która pobierała rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,
 • członka rodziny osoby wymienionej w punktach 1–4, 8 i 11.

Uwaga ! Zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu

Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy ?

Zasiłek pogrzebowy można uzyskać przez Internet, osobiścię lub pocztą.

Niezbędnymi dokumentami, które należy złożyć do ZUS będą:

 • Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk Z-12).
  Akt zgonu, akt urodzenia dziecka, które urodziło się martwe albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe.
  Oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku – kopie rachunków potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem.
  Dokumenty potwierdzające Twoje pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego).
  Zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.
  Uwaga!
 • Akt zgonu może być wystawiony za granicą. Nie może być to tymczasowy akt zgonu – wtedy powinien być wystawiony w Polsce.
 • Poznaj szczegółowe informacje w sekcji Opis spraw w artykule Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy na stronie ZUS.

Jakie są terminy złożenia dokumentów ?

W ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, której opłaciłeś koszty pogrzebu. Po tym terminie następuje przedawnienie roszczeń, czyli nie otrzymasz zasiłku.

Jeżeli nie mogłeś dotrzymać tego terminu z powodu:

 • późniejszego odnalezienia ciała lub zidentyfikowania osoby zmarłej
 • albo z innych przyczyn całkowicie od Ciebie niezależnych
 • złóż dokumenty w ciągu 12 miesięcy od dnia pogrzebu.

Dołącz dokumenty, które potwierdzą powód opóźnienia:

 • zaświadczenie policji lub prokuratury,
 • odpis zupełny aktu zgonu,
 • inny dokument urzędowy.

Jakie przepisy regulują prawo do zasiłku pogrzebowego ?

Podstawą prawną zasiłku pogrzebowego jest: Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 887).

Kompleksowe ceremonie pogrzebowe

Adres:

POLSKA
Ul. Smrekowa 10
34-700 Rabka-Zdrój

Kontakt

kamieniarstwo.nawara@gmail.com
+48 887 745 963

Kompleksowe ceremonie pogrzebowe

Adres:

POLSKA
Ul. Smrekowa 10
34-700 Rabka-Zdrój

Kontakt

kamieniarstwo.nawara@gmail.com
+48 887 745 963